/>

Våre avdelinger

Grønnebakkan barnehage har fire avdelinger, og alle har fokus drama, sang og musikk. Les mer om oss her!

Dette er Grønnebakkan barnehage:

 

Tornerose er en småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år.

Vi er opptatte av at barn og foreldre som starter hos oss skal få tid til å bli trygg med barn og voksne i barnehagen. Vi bruker lang tid på tilvenning for hvert enkelt barn for å bli kjent med hvert enkelt barn og rutinene deres.

Trygghet og trivsel ligger i bunnen i alt vi gjør. For at barn skal leke, lære og danne vennskap må de være trygge og trives. Vi har fast dagsrytme og rutiner fordi det gjør dagen forutsigbar og barna vet hvordan dagen deres i barnehagen er. Barna på Tornerose skal medvirke i sin egen hverdag: spise når de er sultne og sove når de er trøtte. Vi er omsorgsfulle og tilgjengelige voksne for barna. Vi har et tilgjengelig fang med plass til alle og tar barna opp dersom de trenger det.

Vi er voksne som skal delta i barnas lek. Vi skal være nære og tilgjengelige voksne alltid: derfor er vi opptatte av å sitte på gulvet, dele barna inn i små grupper og være tett på i leken. Vi snakker med barna, tuller og herjer med dem. Alle skal være god nok som de er og få mulighet til å utfolde seg.

Drama, sang og musikk er barnehagens hovedtema. Dette kommer tydelig fram i vår hverdag i form av høytlesning, sang, musikk, dans, eventyr, dramatisering, utkledning med mer. Vi har ukentlige samlingsstunder av god kvalitet og har et stort utvalg av eventyrkofferter, bilder med mer til ulike eventyr og tema.

Tornerose sin visjon er:

"Vi bruker humor og glede for å skape en god atmosfære, Tornerose skal være en god plass å være"

Rødhette er en småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år.

Hos oss møter barn en ny hverdag som skal deles med andre barn og voksne. Vi er opptatt av å ha en tilvenning i barnets tempo, hvor vi får komme tett på og bli godt kjent med hvert enkelt barn, deres behov og rutiner. Trygghet, trivsel og utvikling av nære relasjoner står i fokus slik at barna skal føle seg trygge til å tilbringe dagen sammen med oss. Trygghet er en viktig forutsetning for at barna skal ha det bra, danne vennskap, lære og utvikle seg.

Gjennom faste rutiner, lek i mindre grupper og moro skaper vi en forutsigbar barnehagedag for barna. Vi er stabile voksne som er opptatt av å være der barna er: på gulvet, vet bordet, i sklia, hoppende i søla - for å være tett på. Vi liker å skape et inspirerende leke-og læringsmiljø for barn i utvikling. Barna på Rødhette er sammen med tilstedeværende voksne som liker å leke og undre seg sammen med dem. Et tilgjengelig fang og en god klem er alltid like ved!

Vi er en kreativ barnehage med drama, sang og musikk som hovedtema. Gjennom drama, sang og musikk får barna medvirke i sin hverdag og oppleve følelse av fellesskap. Lek og aktivitet er fine muligheter for barna å utfolde seg, gå inn i ulike roller, utforske og teste ut nye ting. Fantasi og kreavtivitet starter på en småbarnsavdeling: dyrene kommer til liv, vi lever oss inn i rolle, leker, synger, danser og bruker instrumenter. Vi forteller eventyr, leser bøker, og ønsker at barna skal få fine dager i barnehagen.

Rødhette sin visjon er:

"Trygge barn, er glade barn"

Gullhår er en storbarnsavdeling med barn fra 3-6 år.

Trygghet og trivsel ligger i bunn. De voksne er tilstedeværende og nær, ser og anerkjenner det enkelte barnet. Dagen er forutsigbar med faste rammer og trygge voksne.

Det sosiale samspillet mellom barn-barn, og barn-voksne er høyt verdsatt. Å lytte til hverandre, anerkjenne følelser og respektere grenser er grunnleggende for å trives i lag. Vi er alle en del av et fellesskap, vi er unike og like viktig!

Leken har en stor plass og egenverdi hos oss. Vi organiserer rom, tid og lekemateriell for å inspirere til lek. Leken gir oss unike muligheter for samspill og relasjon med andre. På Gullhår har vi et inkluderende lekemiljø der det er plass til alle. Leken brukes til tema, språkarbeid, samspill og relasjon, styrke ferdigheter og øke kunnskap.

På Gullhår fyller vi dagene med drama, sang og musikk. Vi bruker instrumenter, eventyr, bøker og roller i lek og hverdagsaktiviteter. Motorikk og kroppsbeherskelse er en del av aktivitetene, inne og ute. Språk og begreper ses i sammenheng med hverdagsaktiviteter, tema og lek. Barns medvirkning står sterkt, der ytring og innflytelse er godt ivaretatt.

Det siste året, overgangen fra barnehage til skolen, styrker vi selvstendighet og jobber med den språklige bevissthet som rim/rytme/stavelser/lyd. "Læren om lyd" henger sammen med barnets evne til å lære seg å lese i skolen.

Gullhår sin visjon er:

"Se meg og det jeg kan"

Mummitrollan er en storbarnsavdeling med barn fra 3-6 år.

Vi ønsker å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Vi er opptatt av at barn skal møtes som individer, og at barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden.

Vi er en kreativ barnehage med fokus på drama, sang og musikk gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Gjennom barnehageåret fyller vi dagene med blant annet sang, lek, utkledning og arrangementer som solfest, karneval, vinterfest uke, samisk måned, i tillegg til ulike tema uker gjennom sommeren som f.eks: sjørøveruke, dyrene i Afrika og mye mer.

Gjennom å etablere gode lekemiljø, ønsker vi å inspirere og bidra til at alle barn får oppleve glede, humor, spenning og engasjement. Vi er opptatt av å legge til rette spennende lekemiljø som utfordrer barns fantasi og kreativitet. Gjennom å lage gode lekemiljø erfarer vi at vennskap etableres på kryss og tvers av alder og kjønn. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre, og ferdigheter, kunnskap og holdninger utvikles gjennom sosialt samspill.

Mestring er en viktig del av barns hverdag. Vi legger til rette for gode mestringsopplevelser gjennom hverdagssituasjoner, lek inne og ute. Vi er heldige og har et flott uteområde i barnehagen, samt et nærmiljø som byr på ulendt terreng, fotballbane med gapahuk, motoriske utfordringer med mer.

Gjennom samarbeid med dere foreldre og skolen, skal vi sammen legge til rette for en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen. Vi ønsker at barna skal ha erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon til å begynne på skolen.

Mummi sin visjon er:

"Sammen skaper vi gode barndomsminner"